PZCHiOBB Facebook PZCHiOBB YT Drukuj stronę

Statut

STATUT

POLSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR

PREAMBULA

Polski Związek Chórów i Orkiestr jest organizacją społecznego ruchu muzycznego, która upowszechniając piękno i wartości moralne płynące z muzyki, wnosi swój wkład do kultury narodowej i ogólnoludzkiej. Będąc spadkobiercą jej chlubnych tradycji i dorobku towarzystw muzycznych minionych pokoleń, przyczynia się do wzbogacenia skarbnicy kultury.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Polski Związek Chórów i Orkiestr w skrócie "PZChiO" zwany dalej „Związkiem" jest stowarzyszeniem działającym na podstawie: Uchwały z dnia 31 maja 2001 roku Prawo o Stowarzyszeniach (DZ.U. Nr 79/01 poz. 855), Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96/03 poz. 873 z późniejszymi zmianami), działa na podstawie niniejszego Statutu. Posiada osobowość prawną po zarejestrowaniu w KRS.

§2

Terenem działania PZChiO jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jest miasto stołeczne Warszawa.

§3

1. PZChiO może należeć do krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji o podobnym profilu.

2. W kontaktach międzynarodowych PZChiO używa następujące nazwy:

POLNISCHER VERBAND der CHORE UND ORCHESTER w języku niemieckim, The POLISH UNION of CHOIRS and ORCHESTRAS w języku angielskim, UNION POLONAISE des CHOEURS et ORCHESTRES w języku francuskim.

§4

1. PZChiO może organizować oddziały w kraju oraz na podstawie porozumień w ośrodkach polonijnych za granicą. Oddziały mogą współpracować, tworzyć partnerstwa do realizacji zadań statutowych na podstawie zawartych umów. 

2. Oddziały PZChiO w kraju i ośrodkach polonijnych działają jako samodzielnie stowarzyszenia zarejestrowane w KRS na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oddziały posiadają niezależność finansową mogą posiadać osobowość prawną i status organizacji pożytku publicznego.

§5

PZChiO używa własnych znaków graficznych, odznak, pieczęci i sztandarów z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. Podlegają one ochronie prawnej.

§6

PZChiO opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§7

Celem PZChiO jest w szczególności:

1. Prowadzenie działalności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

2. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

3. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

4. Promocji i organizacji wolontariatu,

5. Popularyzowanie polskiej twórczości muzycznej za granicą,

6. Podnoszenie poziomu artystycznego członków PZCHIO w ramach amatorskiego ruchu muzycznego,

7. Umuzykalnianie dzieci i młodzieży szkolnej,

8. Promowanie młodych muzyków,

9. Umacnianie jedności Polaków i Polonii w kultywowaniu tradycji kultury polskiej, 

10. Przeciwdziałanie uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu poprzez edukację muzyczną.

§8

PZChiO realizuje swoje cele poprzez:

1. Działalność nieodpłatną

a. udzielania pomocy fachowej i merytorycznej związkom regionalnym na rzecz ich członków,

b. koordynowania działalności organizacyjnej członków w skali kraju i regionu w celu realizacji zadań statutowych i podnoszenia poziomu artystycznego zespołów,

c. inicjowania i koordynowania imprez, koncertów, przeglądów, festiwali, konkursów i zjazdów z udziałem zespołów, w zakresie poszczególnych regionów oraz w skali ogólnokrajowej,

d. współpracy z ministerstwem odpowiednim do spraw kultury, władzami innych resortów i terenowymi władzami samorządowymi, instytucjami i organizacjami kultury, kościołami i organizacjami wyznaniowymi, prawnie działającymi na terenie kraju,

e. współpracy z ministerstwem odpowiednim do spraw edukacji oraz terenowymi władzami szkolnymi i szkołami, w celu szerszego udziału dzieci i młodzieży szkolnej w zespołach chóralnych i instrumentalnych, współpracy z polonijnym ruchem muzycznym,

f. współdziałania z organizacjami zagranicznymi o podobnym profilu działalności.

2. Działalność odpłatną

a. Tworzenia i prowadzenia ośrodków pracy twórczej, studia nagrań, biur koncertowych, organizowania i prowadzenia szkół artystycznych, świetlic, domów kultury, ośrodków konferencyjno-szkoleniowych i innych placówek kulturalnych;

b. Organizowania warsztatów, seminariów i kursów doskonalących instruktorów, dyrygentów, wokalistów, instrumentalistów i tancerzy;

c. Organizowania festiwali, konkursów, koncertów, festynów, zabaw i innych imprez artystycznych;

d. Inicjowania i prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie historii i osiągnięć polskiego ruchu muzycznego, psychologii i pedagogiki muzycznej; 

e. Inicjowania i prowadzenia działalności wydawniczej w zakresie nagrań dźwięku i obrazu, wydawnictw nutowych, publikacji zwartych i czasopism; 

f. Sprzedaży okolicznościowych usług, medali, odznak, znaczków, instrumentów, strojów, nut, publikacji itp.;

g. Publikacji na stronach internetowych i publikacji drukowanych czasopism PZChiO.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§9

1. Członkami PZChiO mogą być osoby fizyczne realizujące cele statutowe, działające w zespołach artystycznych oraz osoby prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym PZCHIO.

§10

Członkowie PZChiO dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§11

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna biorąca udział w realizacji celów PZCHIO.

§12

Członków zwyczajnych przyjmują i skreślają oddziały terenowe, zgodnie ze statutem.

§13

1. Członkowie zwyczajni mają prawo :

a. wybierać i być wybieranymi bezpośrednio na delegatów oraz do władz PZCHIO,

b. uczestniczyć jako delegaci w zjazdach Związku z głosem decydującym,

c. uczestniczyć w imprezach artystycznych i szkoleniowych PZChiO,

d. korzystać z fachowej pomocy instruktorskiej oraz z wydawnictw,

e. zgłaszać inicjatywy, opinie, wnioski i postulaty do władz PZChiO,

f. korzystać z majątku trwałego i wsparcia finansowego z działalności odpłatnej

g. do nagród, odznak, dyplomów, jubileuszowych wyróżnień PZChio

h. nosić odznaki organizacyjne Związku PZChiO.

2. Członkowie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§14

Członkowie zwyczajni są zobowiązani:

1. wykazywać aktywność w społecznej działalności, w dowolnie wybranych zespołach, ich władzach, komisjach i innych organach Związku PZChiO,

2. współdziałać z PZChiO w podejmowaniu, organizowaniu i realizacji zadań mających na celu upowszechnianie i rozwój kultury, realizować postanowienia i uchwały władz Związku PZChiO,

3. Regularnie opłacać składki członkowskie.

§15

1. Utrata członkostwa może nastąpić w wyniku zaprzestania działalności artystycznej lub organizacyjnej w społecznym ruchu muzycznym, na podstawie:

a. dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie,

b. skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu Oddziału

c. rozwiązania PZChiO.

2. Skreślenie z listy członków może nastąpić, gdy członek nie wpłaci składek członkowskich do końca roku kalendarzowego pomimo trzykrotnego upomnienia Zarządu Oddziału.

3. Usunięcie z PZChiO może nastąpić, gdy członek naruszył postanowienia Statutu, 

4. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd Oddziału, a skreślonemu przysługuje prawo żądania ponownego rozpoznania sprawy, które należy wykonać w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały w tym przedmiocie.

5. Usuniętemu członkowi przysługuje prawo odwołania do Zarządu Głównego PZCHIO.

§16

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Członków wspierających przyjmują i skreślają zarządy zespołów i oddziałów, każde w zakresie swojego działania.

3. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia we wszystkich imprezach oraz zjazdach PZChiO z głosem doradczym.

4. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w wysokości zadeklarowanej, lecz nie mniejszej niż członek zwyczajny.

§17

1. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, które szczególnie zasłużyły się dla ruchu muzycznego.

2. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd Główny PZChiO na wniosek zespołu, oddziału lub z inicjatywy Zarządu Głównego.

3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek.

4. Członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia we wszystkich imprezach oraz zjazdach PZChiO z głosem doradczym.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§18

1. Władzami PZChiO są:

a. Krajowy Zjazd Delegatów

b. Zarząd Główny

c. Główna Komisja Rewizyjna - centralny organ kontrolny

d. Strukturę organizacyjną PZCHIO stanowią :

e. Zarząd Główny

f. Oddziały terenowe

g. Zespoły

KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW

§19

1. Krajowy Zjazd Delegatów jako najwyższy organ władz PZCHIO może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

2. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Główny co cztery lata.

3. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Główny na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, uchwały Zarządu Głównego, na żądanie 1/3 członków zwyczajnych PZChiO.

§20

Do zakresu uprawnień Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

1. uchwalenie Statutu i jego zmian,

2. ocena działalności PZChiO,

3. ocena pracy Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,

4. podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego - nie udzielenie absolutorium wyklucza prawo członków tego Zarządu do kandydowania do nowych władz,

5. podejmowanie uchwał dotyczących spraw majątkowych, ustalanie wysokości składki członkowskiej jaką oddział zobowiązany jest przekazać na rzecz Zarządu Głównego, w terminie określonym przez Zarząd Główny.

6. wybór i odwołanie prezesa, członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i innych Komisji do realizacji celów statutowych

7. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania PZCHIO, 8. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Głównego,

9. podejmowanie uchwał w innych ważnych sprawach PZCHIO.

10. Powołanie uchwałą pełnomocnika do celów zawarcia umowy między

stowarzyszeniem a członkiem zarządu, sporu między stowarzyszeniem a członkiem zarządu.

§21

1. Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy głosów uprawnionych do uczestniczenia w zjeździe z głosem decydującym.

2. W sprawach dotyczących zmian Statutu, zmniejszenia majątku, bądź rozwiązania PZChiO uchwały Zjazdu zapadają większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania.

3. O ile Zjazd Delegatów z braku quorum nie dojdzie do skutku w pierwszym terminie, odbędzie się tego samego dnia o pół godziny później w drugim terminie, bez względu na liczbę delegatów.

§22

W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział:

1. Z głosem stanowiącym wybrani członkowie - delegaci na zjazd przez Zarządy Oddziałów

2. Z głosem doradczym - członkowie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz inne osoby delegowane przez Zarządy Oddziałów terenowych, oraz członkowie honorowi i wspierający.

§23

1. Na Krajowy Zjazd Delegatów oddziały terenowe wysyłają po dwóch Delegatów niezależnie od ilości członków.

2. Regulamin Krajowego Zjazdu Delegatów jest uchwalony każdorazowo przed Zjazdem przez Zarząd Główny, zatwierdza Krajowy Zjazd Delegatów.

3. Regulamin określa : ustalenie porządku obrad, sposób głosowania, zgłaszanie wniosków oraz podejmowanie uchwał.

 

ZARZĄD GŁÓWNY

§24

1. Zarząd Główny składa się od 6 do 9 członków, w tym: prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i członka lub członków wybieranych na okres czterech lat.

2. Zarząd Główny powołuje dyrektora artystycznego.

3. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż cztery razy w roku.

4. Członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i innych komisji pełnią przyjęte funkcje honorowo.

5. Jeśli prezes ze względów losowych nie może pełnić swojej funkcji, Zarząd Główny wybiera spośród siebie prezesa pełniącego obowiązki do końca kadencji

§25

Zarząd Główny kieruje działalnością PZCHIO a w szczególności:

1. organizuje Krajowe Zjazdy Delegatów i realizuje jego uchwały,

2. opracowuje sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu Głównego,

3. organizuje co najmniej raz w roku narady szkoleniowo-informacyjne z prezesami oddziałów,

4. współdziała z oddziałami terenowymi w realizacji zadań statutowych, uchwał i obowiązującego prawa.

5. opracowuje i przedstawia na Krajowym Zjeździe Delegatów sprawozdania merytoryczne i finansowe z kadencji,

6. reprezentuje PZChiO,

7. zatwierdza uchwałą przynależność oddziałów terenowych,

8. organizuje imprezy artystyczne o zasięgu krajowym i międzynarodowym, 9. współpracuje z ruchem muzycznym w kraju i za granicą,

10. zarządza majątkiem ZG PZChiO,

11. prowadzi działalność wydawniczą w formie elektronicznej i papierowej.

12. rozstrzyga spory w trybie odwoławczym od decyzji zarządów oddziałów,

13. występuje do władz z wnioskami o nagrody, nadanie odznaczeń państwowych i innych wyróżnień za działalność w ruchu muzycznym,

14. nadaje członkom PZCHIO oraz zespołom: odznaki honorowe, dyplomy i medale według zasad określonych w odrębnych regulaminach wewnętrznych.

§26

1. Do ważności uchwał Zarządu Głównego wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy pełnego składu Zarządu.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

§27

1. Zarząd Główny powołuje trzyosobową Komisję Odznaki Honorowej.

2. Przewodniczącym Komisji jest członek Zarządu Głównego.

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

§28

1. Głowna Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych na okres czterech lat. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu

zarządzającego ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia oraz nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

3. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrolowanie całokształtu działalności PZCHIO w zakresie: gospodarki

finansowej, zarządzania majątkiem Zarządu Głównego PZCHIO i działalności statutowej,

b. przedstawianie Zarządowi Głównemu wniosków wynikających z działalności kontrolnych Komisji,

c. składanie sprawozdań na Krajowym Zjeździe Delegatów i zgłaszanie

wniosków w przedmiocie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu, a także wniosków o odwołanie członków Zarządu Głównego, d. opiniowanie sprawozdania finansowego i merytorycznego Zarządu Głównego

ROZDZIAŁ V

ODDZIAŁY TERENOWE

§29

1. Oddział terenowy w kraju obejmuje obszar województwa, jego części lub kilku województw, określony w uchwale Zarządu Głównego o powołaniu oddziału.

2. Uchwała Zarządu Głównego określa nazwę i siedzibę zarządu oddziału.

3. Nazwa oddziału, poza nazwą PZCHIO może nawiązywać do tradycyjnych,

historycznych lub regionalnych nazw amatorskiego ruchu artystycznego.

4. Do powołania zespołu konieczny jest komitet założycielski składający się z minimum 3 osób.

5. Oddział może się ubiegać się o osobowość prawną i status organizacji pożytku publicznego w terminach wynikających z obowiązujących przepisów prawa zawartych w USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6. Oddział może prowadzić działalność pożytku publicznego w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

7. Likwidacja Oddziału terenowego następuje na podstawie uchwały, która może zostać wydana w następujących przypadkach:

a. Oddział terenowy zaprzestał swej działalności, lub wskutek braku organów nie jest w stanie prowadzić swojej działalności,

b. Oddział terenowy nie wypełnia obowiązków nałożonych Statutem, uchwałami organów PZChiO i przepisami prawa

c. Zarząd Oddziału zwróci się do Zarządu Głównego o likwidację Oddziału terenowego.

§30

Władzami oddziału terenowego są:

1. Walny Zjazd Delegatów

2. Zarząd Oddziału

3. Komisja Rewizyjna - organ kontrolny Oddziału

WALNY ZJAZD DELEGATÓW

§31

1. Walny Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

2. Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Oddziału co cztery lata.

3. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny na podstawie uchwały Zarządu Głównego, bądź na żądanie

4. Komisji Rewizyjnej Oddziału lub 1/3 członków zwyczajnych Oddziału PZCHIO.

§32

Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy:

1. ocena działalności Zarządu, rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

2. rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej i podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi,

3. wybór i odwołanie prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,

5. ustanawianie, na wniosek Zarządu, odznak i innych form honorowania członków wyróżniających się pracą społeczną.

§33

1. Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych delegatów.

2. O ile Walny Zjazd Delegatów z braku quorum nie dojdzie do skutku w pierwszym terminie, odbędzie się on tego samego dnia o pół godziny później w drugim terminie, bez względu na liczbę delegatów.

§34

W Walnym Zjeździe Delegatów udział biorą:

1. z głosem decydującym - wybrani na zjazd delegaci, pełnoletni członkowie PZChiO, od 1-2 osoby z zespołu.

2. z głosem doradczym - członkowie Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej o ile nie zostali wybrani delegatami, jak również członkowie wspierający i honorowi.

§35

Zasady i tryb wyboru delegatów na Zjazd jak również sposób zwoływania Zjazdu, ustalenia porządku obrad i ich prowadzenia, sposób głosowania, zgłaszania wniosków i podejmowania uchwał, określa odnośny regulamin Zarządu Oddziału.

ZARZĄD ODDZIAŁU TERENOWEGO

§36

1. Zarząd Oddziału, którego kadencja trwa cztery lata, składa się z: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i od 1 do 5 członków w tym dyrektora artystycznego lub Przewodniczącego Komisji Artystycznej.

2. Dyrektor Artystyczny - przewodniczący komisji artystycznej Oddziału wchodzi w skład Zarządu z tytułu funkcji społecznej powierzonej mu przez Zarząd Oddziału.

3. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.

Do zakresu działań Zarządu Oddziału należy.

§37

1. realizacja uchwał Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów, Walnego Zjazdu Delegatów Oddziału oraz uchwał i postanowień Zarządu Głównego, współpraca partnerska z oddziałami terenowymi PZChiO,

2. prowadzenie i przechowywanie samodzielnej dokumentacji finansowo-prawnej. niezależnej od Zarządu Głównego. Opracowywanie merytorycznego i finansowego planu działalności statutowej Oddziału i obowiązujących sprawozdanie,

3. podejmowanie uchwał w sprawach finansowo-prawnych, przyjmowania i skreślania członków zwyczajnych i wspierających,

4. wnioskowanie do Zarządu Głównego o nadawanie członkostwa honorowego,

5. udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej członkom zwyczajnym w amatorskich zespołach artystycznych,

6. organizowanie Sprawozdawczych Walnych Zjazdów Delegatów.

7. podejmowanie i prowadzenie działań mających na celu uzyskiwanie od władz państwowych i samorządowych wsparcia finansowego

8. reprezentowanie Oddziału wobec terenowych władz państwowych, samorządowych oraz organizacji społecznych i ośrodków kultury

9. występowanie do władz z wnioskami o nadanie nagród i odznaczeń państwowych oraz innych wyróżnień za działalność w ruchu muzycznym,

10. powoływanie i odwoływanie dyrektora artystycznego, komisji artystycznej, komisji konkursowych i innych do realizacji celów statutowych.

11. zarządzanie majątkiem Oddziału,

12. przestrzeganie terminów określonych przez Zarząd Główny i urzędy w zakresie rozliczeń, sprawozdawczości oraz spraw organizacyjnych

13. wspieranie inicjatyw artystycznych swoich członków, udział w jubileuszach

koncertach, festiwalach, nadawanie okolicznościowych certyfikatów, wyróżnień, dyplomów itp.

14. wnioskowanie do Zarządu Głównego o nadawanie odznak honorowych PZCHIO w oparciu o obowiązujący regulamin.

§38

1. Do ważności uchwał Zarządu Oddziału wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy pełnego składu Zarządu.

2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. 

§39

1. Zarząd Oddziału może wyłonić ze swego grona prezydium, określając w uchwale jego skład ilościowy i osobowy oraz zakres działania.

2. Uchwały i postanowienia prezydium podlegają zatwierdzeniu na najbliższym plenarnym posiedzeniu Zarządu.

3. Zarząd Oddziału powołuje trzyosobową Komisję Odznaki Honorowej.

4. Przewodniczącym Komisji jest członek Zarządu Oddziału, natomiast członkami osoby posiadające odznakę honorową najwyższego stopnia.

KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU

§40

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków wybieranych na okres czterech lat. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia oraz nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

3. Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

4. kontrolowanie całokształtu działalności Oddziału zwłaszcza w działalności finansowej Zarządu Oddziału, pod względem celowości, gospodarności i zgodności z przepisami,

5. opiniowanie sprawozdania finansowego,

6. ocena działalności Zarządu Oddziału w okresie rocznym i kadencji,

7. stawianie na Walnym Zjeździe Delegatów wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

8. przedstawianie na posiedzeniach plenarnych wniosków dotyczących bieżącej działalności Oddziału,

9. przedstawienie na zjeździe sprawozdawczym (rocznym) sprawozdań, a na Walnym Zjeździe Delegatów sprawozdań za okres kadencji.

10. Wybory uzupełniające do pełnego składu Komisji Rewizyjnej Oddziału przeprowadza się na najbliższym Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów lub na corocznym zjeździe sprawozdawczym.

11. powołanie pełnomocnika do jednorazowego zawarcia umowy między

stowarzyszeniem a członkiem zarządu, sporu między stowarzyszeniem a członkiem zarządu.

§41

Członkowie Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i innych Komisji pełnią przyjęte funkcje społecznie.

ROZDZIAŁ VI

ZESPOŁY

§42

Dla realizacji celów statutowych członkowie PZCHIO łączą się w zespoły, chóry, orkiestry, zespoły folklorystyczne lub zespoły wokalno-instrumentalne, stanowiące podstawowe ogniwa w strukturze organizacyjne PZCHIO.

§43

1. Zespoły artystyczne mogą używać dowolnych nazw i przybierać imiona patronów. 

2. Każdy z zespołów może posiadać sztandar i znaczek.

3. Zespoły mogą posiadać osobowość prawną i prowadzić działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

4. Zespoły mogą dobrowolnie wybierać przynależność do oddziału terenowego PZChiO.

§43

Prawa i obowiązki członków zespołu jako członków PZChiO, określone są w rozdziale III niniejszego Statutu.

§44

Strukturę wewnętrzną ustalają samodzielnie zespoły według własnego statutu lub regulaminu.

 

ROZDZIAŁ VII

MAJĄTEK PZChiO

§45

Majątek PZChiO powstaje z:

1. wpływów ze składek członkowskich,

2. wpływów z działalności odpłatnej

3. wpływów z dotacji,

4. wpływów z zapisów i darowizn,

5. wpływów z majątku stowarzyszenia,

6. ofiarności publicznej

7. z działalności gospodarczej, prowadzonej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Związku przez:

a. wydzielenie zakładów samodzielnie sporządzających bilans

b. innych jednostek organizacyjnych

§46

1. Umowy, zobowiązania, pełnomocnictwa i inne akty prawne podpisuje w imieniu Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału: prezes i skarbnik.

2. Dokumenty powodujące zmianę składników majątkowych podpisuje prezes i skarbnik.

§47

Zabrania się:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi";

2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3. wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego;

4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§48

Uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie zmiany Statutu oraz rozwiązanie PZChiO wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów na zjazd.

§49

W razie rozwiązania PZChiO, Krajowy Zjazd Delegatów podejmuje uchwałę przeznaczeniu majątku i wyznacza likwidatora.

 

Statut niniejszy został przyjęty na XX Krajowym Zjeździe Delegatów PZChiO odbytym w dniu 2 września 2017 r. w Warszawie.

 

POLSKI ZWIĄZEK CHÓRÓW I ORKIESTR ZARZĄD GŁÓWNY

00-373 Warszawa, ul. Nowy Świat 30 m. 12

tel./fax (0-22) 826 51 70

Powrót do listy
© 2024 by PZCHiOBB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne